DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

CHỌN LỰA CHOÁI (TRỤ) ĐỂ TRỒNG CHO HỒ TIÊU LEO (trồng xen trong vườn cà phê)

05/09/2018

Trồng choái (trụ) là yếu tố quan trọng, quyết định giá trị vườn tiêu sau này.

CHỌN LỰA CHOÁI (TRỤ) ĐỂ TRỒNG CHO HỒ TIÊU LEO (trồng thuần 100 % tiêu)

05/09/2018

Cây choái (trụ) là yếu tố quyết định năng suất của vườn tiêu khi thu hoạch.