DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

CHĂM SÓC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÂN BÓN CHO CÂY HỒ TIÊU KTCB (từ trồng mới đến năm thứ ba)

05/09/2018

Chăm sóc hồ tiêu cần tiến hành thường xuyên và tùy thuộc thời tiết, thời vụ, sinh trưởng cây.

CHĂM SÓC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÂN BÓN CHO CÂY HỒ TIÊU KINH DOANH (tiêu có thu hoạch)

07/09/2018

Chăm sóc thường xuyên và phân bón cho cây hồ tiêu kinh doanh để đạt năng suất cao.