DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Bài 1: Phân bón

04/03/2019

Cà phê là loại cây trồng có nhu cầu cao về dinh dưỡng, ngoài việc lựa chọn đất phù hợp trong đó có độ phì cao, hàng năm chúng ta cần bổ sung dinh dưỡn...

Bài 2: Tạo hình

04/03/2019

Mục đích của việc tạo hình là để tạo cho cây phát triển bộ tán cân đối, loại bỏ các cành vô hiệu để tập trung dinh dưỡng nuôi các bộ phận hữu ích để g...