DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Bài 1: Thu hoạch

27/02/2019

Thu hái chế biến bảo quản là công việc cuối cùng trong chuỗi sản xuất cà phê, là yếu tố quan trọng trong việc quyết định chất lượng sản phẩm. Thực hiệ...

Bài 2: Xát vỏ và làm sạch nhớt

27/02/2019

Chất lượng cà phê là kết quả tổng hợp của các yếu tố trong chuỗi sản xuất bao gồm giống, đất đai, quá trình chăm sóc, thời tiết khí hậu, thu hái, chế ...

Bài 3: Phơi hoặc sấy khô cà phê

27/02/2019

Mục đích của phơi hoặc sấy là làm khô cà phê để độ ẩm trong hạt cà phê còn lại 11 đến 12%. Phơi nắng tự nhiên là biện pháp tốt nhất cho việc đảm bảo c...

Bài 4: Bảo quản cà phê

27/02/2019

Cà phê chè tại các vùng như Tây Bắc, Quảng trị sau khi chế biến xong đạt độ ẩm từ 11 đến dưới 12% và các tỉnh Tây Nguyên đạt độ ẩm dưới 12,5% khi được...